Организатор: Палео Кастро ЕOOД, ЕИК: 206067157

Място на провеждане: Wake Up Varvara, северен плаж Варвара, община Царево, област Бургас

Време на провеждане: 09—11 август, 2024

РЕГЛАМЕНТ

Настоящият регламент има за цел да изясни правата и задълженията между две страни, от едната страна, фирмата организатор на Събитието, наричана за кратко Организатор и от другата страна, лице, притежаващо билет и присъстващо на Събитието, наричано за кратко Посетител.

Настоящият регламент е споразумение между Организатора и Посетителя, има силата на договор от разстояние и започва да тече от момента на закупуването на билет, с което Посетителят се съгласява и задължава да спазва настоящите условия и правила.

Организаторът има ангажимент към Посетителя при представяне на валиден билет (независимо от метода, по който е закупен) да му гарантира правото на достъп и присъствие на Събитието, при условие, че отговаря на изискванията, описани в този регламент, и не попада в случаите, отнемащи му това право, също описани в този регламент.

Организаторът има право да изменя условията и правилата на събитието, без предизвестие. Промените влизат в сила веднага след тяхното публикуване.

БИЛЕТИ

Събитието Wake Up Stran-Jah е частно, адресирано е само до посетители, притежаващи валиден билет, и публичният достъп е строго забранен.

Билети могат да бъдат закупени онлайн на www.wakeupstranjah.com или на входа на Събитието в случай, че наличностите не са изкупени по време на предварителната продажба.

Билетът за пълен достъп гарантира на Посетителя достъп до Събитието за цялата му продължителност от 22:00 на първия ден, до края на Събитието.

Еднодневният билет гарантира на Посетителя достъп единствено за съответната вечер до 20:00 на следващия ден, след което валидността на Еднодневния билет се прекратява и Посетителят няма повече достъп до зоната на Събитието.

Билетите не могат да бъдат заменяни или връщани. Притежателите на билети биха могли да ги пре-продадат, ако плановете им да присъстват на Фестивала се променят. За да смените името на билета, свържете се с нас чрез формата за контакт.

ДОСТЪП

Достъпът до Събитието се основава само на гривна, която се поставя на входа, при представяне на валиден билет или срещу заплащане на вход. Само непокътната гривна, носена на ръката, гарантира на Посетителя правото да влезе в периметъра на Събитието.

Ангажимент на Посетителя е да се запознае с всички условия, преди да му бъде поставена гривна за достъп.

Организаторът си запазва правото (чрез своите партньори) да проверява наличието и целостта на гривните на входа и по време на Събитието. Контролът за достъп е постоянен.

Организаторът си запазва правото, пускайки свободен достъп до плажа през деня, да ограничи определени зони, до които достъпът да остане контролиран.

Ако Посетителят притежава Билет за пълен достъп, той е задължен да носи гривната по време на цялата продължителност на Събитието, като се грижи за нейната цялост.

Пазенето целостта на гривната е ангажимент единствено на Посетителя. Загубата и нейното частично или цялостно унищожение, автоматично прекратяват правото на Посетителя на достъп до Събитието и той ще трябва да заплати нов билет или да напусне.

Влизането на Събитието става единствено през организирания вход, като всеки Посетител е длъжен да носи и представи лична карта.

Достъпът на лица под 18 години е забранен!

Достъпът на лица във видимо нетрезво и неадекватно състояние е забранен!

Организаторът си запазва правото да забрани достъпа на Посетителя в част от територията или за цялата територия на Събитието, в случай, че той наруши условията и правилата на настоящия регламент или законите на Република България.

ПРИСЪСТВИЕ НА СЪБИТИЕТО

Присъствието но Събитието е изцяло на собствена отговорност на Посетителя, включително рискове произтичащи от силна музика, светлинни ефекти, претъпкани зони, както и трудния терен на Събитието.

Организаторът не поема отговорност за каквито и да било щети (материални, нематериални или физически), причинени от неспазването на Регламента и може да изиска обезщетение от виновните лица за неговото нарушаване.

На територията на Събитието Организаторът осигурява сигурността чрез класифициран персонал и акредитирани партньори. Посетителят е длъжен да следва инструкциите, наставленията и разпорежданията на агентите за сигурност, водно-спасителните екипи, медицинските екипи и стюардите.

Организаторът осигурява медицински пункт с квалифицирана медицинска помощ по време на Събитието.

Извършването на каквато и да е икономическа и/или рекламна дейност от страна на Посетителя, без изричното съгласие на Организатора, е забранено.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

Всички посетители са задължени да спазват социалните правила, законите на р. България и разпоредбите на настоящия Регламент.

Посетителят няма право да извършва, каквито и да било дейности, които да застрашат или да засегнат по някакъв начин безопасността на останалите Посетители.

ЗАБРАНЕНО Е:

Посетителят е длъжен да уважава и да не разрушава каквито и да е материали или конструкции, прилежащи към зоната на Събитието.

Посетителят се задължава да следва добрите нрави и да има пристойно поведение не само на територията на Събитието, а и в с. Варвара и околностите му. Той е длъжен да демонстрира добро възпитание и да не опетнява името на Събитието и на Организатора пред местните институции, физически и юридически лица. Всички прояви на вандализъм и каквато и да било агресия ще се смятат за грубо нарушаване на този регламент.

Посетителят като част от едно културно-музикално събитие, чийто фундамент е  идеята за свобода и осъзнатост на духа, не бива да забравя, че това мероприятие се провежда в най-тайнствената и запазена планина в  България – Странджа, там където тя се потапя в морето. Дълг на всеки е да я пази и да бъде посланик на това отношение.

ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Организаторът има право да променя датите на фестивала, при възникване на форсмажорни обстоятелства, като причина за промяна на датите и възникване на форсмажорни обстоятелства няма да бъдат разглеждани незначителни метеорологични промени като облачност, краткотраен дъжд и т.н.

Организаторът има право да изменя времетраенето и подредбата на предварително оповестените слотове на участниците артисти.

Посетителят няма право да предявява каквито и да е компенсации в случай на такива промени.

Организаторът и неговите партньори имат право да фотографират и записват Събитието. Посетителят е наясно, че има вероятност да попадне в такива материали, без да може да предяви претенции за правата по отношение на съответните материали. Организаторът има право да използва материалите, да ги публикува в различни канали и да ги включва в рекламни кампании без да компенсира, по какъвто и да е начин Посетителя.